O stowarzyszeniu

Misją Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wspieranie naszych partnerów - rolników, przedsiębiorców a także samorządów lokalnych w pozyskiwaniu środków z zewnątrz w tym głównie w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską.

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje zasięgiem działania obszar całego kraju. Jesteśmy aktywnym członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

Posiadamy odpowiednią bazę materialną (wyposażenie w sprzęt, systemy łączności i oprogramowanie) oraz merytorycznie przygotowany zespół doświadczonych ekspertów. Ponad to współpracujemy z Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich działającym przy Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

Dokumenty do pobrania:
1. STATUT STOWARZYSZENIA (PDF)
2. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (PDF)

AGROPLUS


AGROPLUS+

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się przygotowywaniem i realizacją projektów kompleksowo: od zapoznania się z możliwością pozyskania środków dla klienta, przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych celem pozyskania finansowania z programów dotacyjnych do rozliczenia końcowego inwestycji.

Komu pomagamy?

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla rolników, mieszkańców wsi, przedsiębiorców i samorządów lokalnych oraz podmiotów z sektora rybackiego.


Gwarantujemy rzetelną, opartą na wiedzy i praktyce obsługę projektu. Z myślą o czasie naszych klientów przejmujemy obowiązki wynikające z konieczności zarządzania projektem tj. monitorujemy realizację, prowadzimy korespondencję z instytucjami wdrażającymi i dokonujemy końcowego rozliczenia.


Zajmujemy się pomocą w pozyskaniu dofinansowania w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 w ramach takich programów jak:
Fundusze Europejskie   PROW 2014-2020
Fundusze Europejskie   PO RYBY 2014-2020
Fundusze Europejskie   Inteligentny Rozwój
Fundusze Europejskie   Infrastruktura i Środowisko
Fundusze Europejskie   Wiedza Edukacja Rozwój
Fundusze Europejskie   Polska Cyfrowa
Fundusze Europejskie   Polska Wschodnia
Fundusze Europejskie   Europejska Współpraca Terytorialna
Fundusze Europejskie   Programy Regionalne dla województw:

dolnośląskie,     kujawsko-pomorskie,     lubelskie,     lubuskie,     łódzkie,
małopolskie,     mazowieckie,     opolskie,     podkarpackie,     podlaskie,     pomorskie,
śląskie,     świętokrzyskie,     warmińsko-mazurskie,     wielkopolskie,     zachodniopomorskie.

Doświadczenie

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powstało w 2005 r. i jest organizacją pozarządową zrzeszającą przedstawicieli nauki, samorządów lokalnych, instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (w tym doradców rolniczych, właścicieli firm zajmujących się konsultingiem). Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Stowarzyszenie Doradców obejmuje swoją działalnością obszar całego kraju. Posiadamy osobowość prawną i możemy być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Dysponujemy odpowiednim zapleczem biurowym, jak i merytorycznie przygotowanym zespołem doświadczonych ekspertów. Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich powstało w 2005 r. i jest organizacją pozarządową zrzeszającą przedstawicieli nauki, samorządów lokalnych, instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (w tym doradców rolniczych, właścicieli firm zajmujących się konsultingiem). Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Stowarzyszenie Doradców zrealizowało dotychczas szereg projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach takich programów jak:
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
2. Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
jak również korzystając ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji Rozwoju oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Bieżąca działalność Stowarzyszenia polega na świadczeniu usług doradczych w zakresie pozyskania funduszy unijnych.
Od początku funkcjonowania Stowarzyszenia objęliśmy pomocą ok. 10000 podmiotów.

Nasi Partnerzy

Aktualności

Raport z badań

Raport z badań nt.: Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim.
16.10.2019

Raport do pobrania w formacie PDF:
1. Raport z badań
Konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

"Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich"

W dniach 08-12 lipca br. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zrealizowała operację pn. „Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.
Operacja zrealizowana została w ramach Schematu II Pomocy Technicznej, Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019.
W wyjeździe studyjnym wzięło udział 46 osób tj. rolnicy - przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, doradcy z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszania „Południowa Warmia”, tj. przedstawicieli partnerów dodatkowych operacji.
Celem wyjazdu było zdobycie wiedzy i wymiana doświadczeń w tematyce podejmowania współpracy i realizacji przez rolników wspólnych projektów na rzecz rozwoju sektora rolnego na przykładzie belgijskich praktyk w tym zakresie, rozszerzone o wiedzę na temat funkcjonowania zrzeszeń ogólnoeuropejskich. Zakładany cel został osiągnięty poprzez spotkanie z przedstawicielami 3 organizacji będących formami współpracy rolników, producentów żywności i innych grup społecznych w Belgii, a także wizytację 4 gospodarstw.
Podczas wyjazdu 9 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji Boeren Bruxsel Paysans, ukierunkowanej na rolnictwo zrównoważone na obszarze podmiejskim i miejskim Brukseli. Misją projektu jest produkcja i przetwórstwo zdrowej żywności metodami ekologicznymi dla konsumentów z Brukseli oraz eliminacja pośredników poprzez skrócenie łańcucha dostaw żywności, ma też na celu uczynić stolicę przykładem rolnictwa miejskiego. Zrzesza ona producentów warzyw, owoców, ziół oraz oferuje im doradztwo w zakresie metodyki i agrotechniki upraw, doboru odpowiednich odmian oraz szeroko pojętej ekonomii produkcji i sprzedaży. W ramach tego projektu grupa studyjna wizytowała dwa gospodarstwa. Pierwsze stanowiło pola doświadczalne zagospodarowane w ramach Boeren Bruxsel Paysans przez 8 ogrodników, drugie założone przez kolejnych 9 osób pod nazwą „Le Champ du Chaudron”. Stowarzyszeni ogrodnicy prowadzą działalność edukacyjną z zakresu uprawy warzyw i gospodarowania zgodnie z zasadami premakultury. W obydwu farmach produkuje się ekologiczne warzywa i owoce, sprzedawane bezpośrednio z pola, w formie tzw. „koszyków” czyli gotowych zestawów warzyw i owoców oraz na targowisku. Tego dnia grupa zapoznała się się z funkcjonowaniem Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w Brukseli, która zapewnia szczegółową analizę polityki, programów i ważnych tematów w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich. Sieć jest ośrodkiem wymiany informacji w dziedzinie praktycznego funkcjonowania oraz sposobów usprawniania polityki, programów, projektów i innych inicjatyw związanych z rozwojem obszarów wiejskich.
Realizując cel wyjazdu w dniu 10 lipca grupa spotkała się także organizacją działającą na poziomie europejskim tj. COPA COGECA, zrzeszającą producentów rolnych poprzez krajowe organizacje rolnicze, spółdzielnie, związki hodowców i producentów z poszczególnych krajów Unii Europejskiej. COPA COGECA jest najważniejszą organizacją lobbingową zrzeszającą producentów i organizacje rolnicze. Prowadzi ona rozmowy z europarlamentarzystami i przedstawia postulaty dotyczące rolnictwa w Komisji Europejskiej. Tego samego dnia grupa studyjna wizytowała kolejne ekologiczne gospodarstwo o nazwie „Le champ des possibles”, działające od 2016 roku. Warzywa i owoce wyprodukowane w gospodarstwie sprzedawane są w formie tzw. koszyków opłacanych w rocznym abonamencie, jednak w porównaniu z poprzednimi gospodarstwami w tym przypadku klienci osobiście zbierają z plantacji zakupione warzywa i owoce. Gospodarstwo ma dodatkowo charakter edukacyjny, ponieważ ludzie dowiadują się, że ekologiczne produkty nie muszą mieć idealnego wyglądu, o skutkach zjawisk pogodowych m.in. suszy na produkcję rolniczą. Obszar gospodarstwa jest miejscem spotkań lokalnej społeczności, organizowane są tam także pikniki rodzinne. Wizyta w gospodarstwie była jednocześnie spotkaniem z przedstawicielem organizacji Liege Food and Land Belt (CATL), w której jest ono zrzeszone. Organizacja ta powstała w 2013 roku i ma ona na celu zmobilizowanie regionu Liège do działania na skracania łańcucha dostaw ekologicznej żywności wysokiej jakości. Jej długoterminowym celem wybiegającym na 25 lat w przyszłość jest zwiększenie udziału lokalnych i zdrowych produktów do 50 % lokalnego koszyka konsumpcyjnego.
11 lipca grupa wizytowała kolejne gospodarstwo rolne, w którym zlokalizowana jest serowarnia Le Plateau du Gerny. Gospodarstwo serowarskie powstało dzięki inicjatywie dwu rolniczek Anne Walhin-Lecaillé i Viviane Maillen-Evrard, które pozyskały fundusze z funduszu Leader na uruchomienie serowarni. Tygodniowa produkcja to 120 kg sera, która powstaje z 1200 litrów mleka, roczna ponad 6000 kg sera z około 60-70 tysięcy litrów mleka, pozyskiwanych z gospodarstw położonych w pobliżu. Sprzedaż odbywa się bezpośrednio z gospodarstwa oraz w handlu obwoźnym. Wizytowane gospodarstwo było przykładem dywersyfikacji dochodów poprzez sprzedaż bezpośrednią, skracanie łańcucha dostaw oraz różnicowania w kierunku działalności nierolniczej tj. przetwórstwa. Ostatniego dnia wizyty studyjnej grupa odwiedziła także ekologiczną spółdzielnię rolniczą Agricovert, która skupia różnych producentów w regionie, których głównym celem jest sprzedaż lokalnych produktów po uczciwej i opłacalnej cenie. Spółdzielnię w 2010 roku założyło 4 producentów rolnych, którzy przygotowywali wspólnie 40 koszyków zawierających produkty wytworzone w ich gospodarstwach. Obecnie spółdzielnia skupia 35 producentów i obsługuje 900 osób. Od 2015 roku powstał sklep stacjonarny. W ramach spółdzielni sprzedaż produktów i płodów rolnych odbywa się poprzez zamówienia internetowe tzw. koszyków. Jest to przykład zrzeszenia rolników, wykorzystujących współpracę do skrócenia łańcucha dystrybucji wytwarzanych w swoich gospodarstwach płodów rolnych i wytworzonych w nich produktów żywnościowych.
Jeśli są Państwo zainteresowani zgłębieniem wiedzy na temat belgijskich doświadczeń zapraszamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym z wyjazdu opracowanym przez partnerów dodatkowych operacji (link poniżej) lub też do kontaktu w tej sprawie z naszym biurem.

Materiały warte zobaczenia:
1. Materiał informacyjny nt. wyjazdu studyjnego
2. Zdjęcia z wyjazdu


Konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

"Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich"

Informujemy, że w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą, w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019, realizujemy operację pn.: "Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich".Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

realizują projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

"Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni"
projekt aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem – projekt I

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 25 osób (25K) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku powyżej 18 lat, zamieszkałych w 100% na obszarze rewitalizacji w mieście Ryn.

W wyniku realizacji projektu 25 osób zwiększy swoją aktywność społeczną lub zawodową, a 5 osób podejmie zatrudnienie.

Wartość projektu: 417 784, 35 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 355 116, 69 zł

Załączniki do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji - Ryn I.
2. Formularz rekrutacyjny - Ryn I.
3. Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania - Ryn I.Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

realizują projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

"Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni"
projekt aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem – projekt II

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 24 osób (13K, 11M) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku powyżej 18 lat, zamieszkałych w 100% na obszarze rewitalizacji w mieście Ryn.

W wyniku realizacji projektu 24 osoby zwiększą swoją aktywność społeczną lub zawodową, a 5 osób podejmie zatrudnienie.

Wartość projektu: 417 437, 98 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 354 822, 28 zł

Załączniki do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji - Ryn II.
2. Formularz rekrutacyjny - Ryn II.
3. Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania - Ryn II.Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

realizują projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

"Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni"
projekt aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem – projekt III

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 28 osób (25K, 3M),  w tym 7 ON (4K, 3M), zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku powyżej 18 lat, zamieszkałych w 100% na obszarze rewitalizacji w mieście Ryn.

W wyniku realizacji projektu 28 osób zwiększy swoją aktywność społeczną lub zawodową, a 6 osób podejmie zatrudnienie.

Wartość projektu: 417 945, 25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 355 253, 46 zł

Załączniki do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji - Ryn III.
2. Formularz rekrutacyjny - Ryn III.
3. Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania - Ryn III.

Wyjazd studyjny na Węgry i Słowację

"Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny"

W dniach 1-6 października 2018 r. odbył się wyjazd studyjny na Węgry i Słowację w ramach operacji pn. „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - wyjazd studyjny.” Operacja zrealizowana została w ramach Schematu II Pomocy Technicznej, Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Załączniki:
1. Materiał informacyjny opracowany przez Stowarzyszenie Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur oraz Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dla uczestników operacji: „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny”, realizowanej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Informacje z wyjazdu studyjnego Węgry Słowacja.
3. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa RolniczegoKonkurs nr 2/2018

"Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny"

Informujemy, że w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą, w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019, realizujemy operację pn.: „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny”.Zawody Przyszłości

"XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych"
20-21 Kwietnia 2018 ,

W dniach 20-21 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbył się etap okręgowy XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w czasie której wraz z partnerem projektu promowaliśmy efekty projektu: Zawody Przyszłości-wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej.
Wśród uczestników olimpiady było 132 uczniów wraz z opiekunami z 57 szkół zawodowych z 8 województw. Zmagania uczestników w poszczególnych blokach tematycznych oceniał Komitet Okręgowy reprezentowany przez 50 ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, któremu przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk.
W czasie dwudniowej imprezy uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję poznać założenia oraz efekty projektu realizowanego wspólnie przez konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2017-31.20.2018 i aktualnie jest w fazie promocji i upowszechniania rezultatów projektu.
Udział w OWIUR był jednym z wielu zaplanowanych działań promocyjnych.
W czasie spotkania uczniowie i nauczyciele zapoznali się z prezentacją multimedialną przedstawiajacą najważniejsze cele i efekty projektu. Odbyły się również indywidualne spotkania z organizatorami i uczestnikami projektu w czasie których promowany był sam projekt ale również programy Erasmus+ oraz POWER.

Poniżej przedstawiamy prezentację projektu

Prezentacja:
Prezentacja projektu w formacie PDFPodsumowanie

"Projekt popularyzujący praktyczne wykorzystywanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego na półmetku!"
30 Listopad 2017 ,

Przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu „AGRO e-learning – Precision Farming with Elements of Geoinformatics” (2016-1-PL01-KA202-026754), w tym osiągnięcia rezultatów pracy intelektualnej. Opracowanie wyników działań projektowych w formie użytecznej do zastosowania w przyszłej pracy kształcących się obecnie młodych rolników z pewnością przełoży się na wydajniejsze funkcjonowanie branży rolniczej w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Więcej informacji:
Kompletna treść podsumowaniania projektu w formacie PDFKomunikat

"Uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego"
13 Listopad 2017 ,

Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie, we współpracy z Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie oraz Grupą Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c., w okresie od 3.08.2017 r. do 15.11.2017 r. realizowało operację/projekt pt. „Uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Więcej informacji:
Kompletna treść komunikatu w formacie PDF

Aktualności

Grecja | Praktyka zawodowa
26 Listopad 2017


Aktualności

Grecja | Praktyka zawodowa
19 Maja 2017


Aktualności

Grecja | Praktyka zawodowa
05 Kwietnia 2017


Erasmus +

"Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu"
21 Marca 2017 ,

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje Projekt pn.: "Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu dwudziestu uczniów klas I, II i III Technikum Agrobiznesu z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach zostało skierowanych na czterotygodniową praktykę zawodową w Grecji.
Praktyka będzie realizowana w dniach 6 marca - 31 marca 2017 r. W programie przewidziano wiele atrakcji takich jak: wizyty w gospodarstwach rolnych, salonie oraz warsztacie maszyn i urządzeń rolniczych, zakładzie sortowania owoców, zakładzie przetwórstwa dżemów, na Uniwersytecie w Larissie, farmie owiec i bydła w rejonie Skotiny.
Podczas dwóch pierwszych tygodni w Grecji uczniowie będą planować i wykonywać zabiegi uprawowe, dobierać rośliny do warunków klimatyczno - glebowych i ekonomicznych danego regionu oraz poznawać zasady nawożenia na plantacjach kiwi i granatów w rejonie Larisy, oliwek w rejonie Leptokarii i kiwi w rejonie Panteleimonu. Odwiedzą gospodarstwo ekologiczne Fructus Olympo. Na Uniwersytecie w Larissie zapoznają się z hydroponiczną uprawą pomidorów i ogórków, a także uprawą bakłażanów i papryki.
Trzeci tydzień praktyki związany będzie z kierunkami chowu zwierząt gospodarskich, ich żywieniem i pielęgnacją. Uczestnicy praktyki spotkają się z hodowcami zwierząt. Odwiedzą też firmy zajmujące się ich skupem.
W czwartym tygodniu pobytu w Grecji praktykanci zapoznają się z podstawami dotyczącymi przetwórstwa żywności oraz sporządzania dokumentacji związanej ze sprzedażą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Odwiedzą zakłady produkcji fety w rejonie Larisy i Litochoro. Planowanie działań marketingowych w agrobiznesie oraz obsługę administracyjną firmy poznawać będą w zakładzie produkcji wina i przetwórstwa spożywczego.
Dodatkową atrakcją dla uczestników są programy kulturowo - krajoznawcze. W ramach wycieczek przewidziana jest m.in. wizyta w nadmorskiej miejscowości w celu poznania metod połowu małż, rejs statkiem i towarzyszenie w połowie małż oraz wizyta w klasztorze Meteory i dolinie Tembi, gdzie praktykanci zapoznają się z metodą pisania ikon. Uczestnictwo w projekcie będzie niewątpliwie cennym doświadczeniem na początku drogi zawodowej przyszłych techników agrobiznesu.

Więcej informacji:
http://www.zsrcudzynowice.edu.pl/Nowa/index.php
https://www.facebook.com/Agrofuture-327182207683702/?fref=ts


Pomoc dla rolników

Na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"
5 Luty 2016 , Rolnictwo

Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.

Więcej informacji:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-uruchamia-pomoc-dla-rolnikow-na-inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-osn.html


Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
4 Luty 2016 , Programy Operacyjne

WFOŚiGW w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2.

Więcej informacji:
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=2232&sp=1


Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
3 Luty 2016 , Programy Operacyjne

WFOŚiGW w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Więcej informacji:
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=2231&sp=1

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe z dnia 06.09.2019 r.

Organizacja konferencji
09 Września 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nt.: "Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim"
Stowarzyszenie Doradców poszukuje ekspertów do przeprowadzenia badań.
W załączeniu informacje o zakresie prac oraz formularze ofertowe.
Składanie ofert do 30-go września 2019 r.

Więcej informacji:
1. Zapytanie ofertowe nr 14/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania serwisu kawowego oraz obiadu dla 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
2. Zapytanie ofertowe nr 15/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania zestawu konferencyjnego (długopis, teczka, notes) dla min. 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
3. Zapytanie ofertowe nr 16/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia roli moderatora, eksperta w zakresie nauk społecznych prowadzącego konferencję w dn. 8.10.2019 r. w ramach operacji.


Aktualizacja 30.09.2019
Protokoły z przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego:
1. Protokół do zapytania ofertowego nr 14/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania serwisu kawowego oraz obiadu dla 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
2. Protokół do zapytania ofertowego nr 15/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przygotowania zestawu konferencyjnego (długopis, teczka, notes) dla min. 100 uczestników konferencji w dn. 8.12.2019 r. w ramach operacji.
3. Protokół do zapytania ofertowego nr 16/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia roli moderatora, eksperta w zakresie nauk społecznych prowadzącego konferencję w dn. 8.10.2019 r. w ramach operacji.Zapytania ofertowe z dnia 06.06.2019 r.

Eksperci do przeprowadzenia badań
06 Czerwca 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu nt.: "Niewykorzystane potencjały rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim"
Stowarzyszenie Doradców poszukuje ekspertów do przeprowadzenia badań.
W załączeniu informacje o zakresie prac oraz formularze ofertowe.
Składanie ofert do 20-go czerwca 2019 r.

Więcej informacji:
1. Zapytanie ofertowe nr 1/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące opracowania raportu metodologicznego.
2. Zapytanie ofertowe nr 2/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące zebrania danych teleadresowych, wylosowania prób, przygotowania programu komputerowego przez specjalistę z zakresu analiz.
3. Zapytanie ofertowe nr 3/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli gospodarstw rybackich i gospodarstw rolnych posiadających stawy oraz wśród osób nie związanych zawodowo z rybactwem zamieszkujących w sąsiedztwie jednego z objętych badaniami gospodarstw rybackich.
4. Zapytanie ofertowe nr 4/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli zarządów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
5. Zapytanie ofertowe nr 5/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców zajmujących się produkcją tworzyw ropopochodnych wykorzystywanych w rolnictwie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
6. Zapytanie ofertowe nr 6/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców sektora agrobiznesu zajmujących się produkcją i przetwórstwem produktów ekologicznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
7. Zapytanie ofertowe nr 7/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie zajmujący się bezpieczeństwem energetycznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
8. Zapytanie ofertowe nr 8/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich odpowiedzialnych w j.s.t. za sprawy planowania przestrzennego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
9. Zapytanie ofertowe nr 9/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju (wójtów, burmistrzów i starostów), na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
10. Zapytanie ofertowe nr 10/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli partnerstw terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji mających wpływ na zdefiniowane potencjały rozwojowe na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
11. Zapytanie ofertowe nr 11/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji koordynatora badań, współpracującego z ekspertami i drugim specjalistą w zakresie analizy statystycznej (umowa zlecenie) w ramach operacji.
12. Zapytanie ofertowe nr 12/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji specjalisty z zakresu statystyki (umowa zlecenie) w ramach operacji.
13. Zapytanie ofertowe nr 13/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji eksperta prezentującego wyniki badań na konferencji w ramach operacji.


Aktualizacja 21.06.2019
Protokoły z przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania ofertowego:
1. Protokół do zapytania ofertowego nr 1/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące opracowania raportu metodologicznego.
2. Protokół do zapytania ofertowego nr 2/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące zebrania danych teleadresowych, wylosowania prób, przygotowania programu komputerowego przez specjalistę z zakresu analiz.
3. Protokół do zapytania ofertowego nr 3/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli gospodarstw rybackich i gospodarstw rolnych posiadających stawy oraz wśród osób nie związanych zawodowo z rybactwem zamieszkujących w sąsiedztwie jednego z objętych badaniami gospodarstw rybackich.
4. Protokół do zapytania ofertowego nr 4/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli zarządów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
5. Protokół do zapytania ofertowego nr 5/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców zajmujących się produkcją tworzyw ropopochodnych wykorzystywanych w rolnictwie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
6. Protokół do zapytania ofertowego nr 6/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedsiębiorców sektora agrobiznesu zajmujących się produkcją i przetwórstwem produktów ekologicznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
7. Protokół do zapytania ofertowego nr 7/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie zajmujący się bezpieczeństwem energetycznym na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
8. Protokół do zapytania ofertowego nr 8/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich odpowiedzialnych w j.s.t. za sprawy planowania przestrzennego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
9. Protokół do zapytania ofertowego nr 9/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli samorządów lokalnych odpowiedzialnych za realizację polityki rozwoju (wójtów, burmistrzów i starostów), na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
10. Protokół do zapytania ofertowego nr 10/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące przeprowadzenia badań wśród przedstawicieli partnerstw terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji mających wpływ na zdefiniowane potencjały rozwojowe na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
11. Protokół do zapytania ofertowego nr 11/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji koordynatora badań, współpracującego z ekspertami i drugim specjalistą w zakresie analizy statystycznej (umowa zlecenie) w ramach operacji.
12. Protokół do zapytania ofertowego nr 12/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji specjalisty z zakresu statystyki (umowa zlecenie) w ramach operacji.
13. Protokół do zapytania ofertowego nr 13/2019/SDnRROW - [DOCX] Zapytanie dotyczące pełnienia funkcji eksperta prezentującego wyniki badań na konferencji w ramach operacji.Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2017 r.

Transport
08 Września 2017

Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu na potrzelry realizacji 2-tygodniowych praktyk zagranicznych dla 36 osób w ramach projektu "Zawody przyszłości-wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej" finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodoweo nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-038140.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - [DOC]Zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2017 r.

Uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
09 Sierpnia 2017

Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie, we współpracy z Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM w Olsztynie oraz Grupą Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c., w okresie od 1.03.2017 r. do 15.11.2017 r. realizuje projekt pt.: „Uwarunkowania rozwoju partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
Celem prowadzonych studiów i analiz, w ramach operacji, jest zdiagnozowanie problemów związanych z funkcjonowaniem, rozwojem i tworzeniem partnerstw terytorialnych (trójsektorowych), jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.
Odbiorcami projektu, a jednocześnie uczestnikami badań są przedstawiciele sektorów życia społeczno-gospodarczego (w tym samorządy gmin i powiatów, LGD oraz inni przedstawiciele NGO i sektora gospodarczego, aktywni członkowie partnerstw terytorialnych), a także samorząd wojewódzki oraz instytucje naukowo-badawcze zajmujące się problemami funkcjonowania i rozwoju III sektora.

W załączeniu zapytania ofertowe dotyczące operacji:
Zap_1_2017-01_badania.docx - [DOCX]
Zap_2_2017-02_druk.docx - [DOCX]
Zap_3_2017_2.1_Redaktorzy.docx - [DOCX]
Zap_4_2017_2.2_autorzy_150.docx - [DOCX]
Zap_5_2017_2.3_Recenzenci.docx - [DOCX]Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2017 r.

Erasmus+
01 Lutego 2017

Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry merytorycznej w celu opracowania materiałóu,na potrzeby rezultatu pracy intelektualnei nr 2: [O2] Opracowanie materiałów szkoleniowych dla systemu e-learning w zakresie technik rolnictwa precyzyjnego i geoinformatyki na potrzeby projektu "Agro e-leatning" - rolnictwo precyzyjne z elernentami geoinformatyki realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - [DOC]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - [DOC]
KA2 - Karta czasu pracy - [XLSX]Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2017

Erasmus+
09 Stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry merytorycznej w celu opracowania materiałów na potrzeby rezultatu pracy intelektualnej nr 1: [O1] Zaprojektowanie systemu e-leaming do nauczania technik rolnictwa precyzyjnego oraz geoinformatyki (z bieżącym dostępem on-line) na potrzeby projektu o numerze 2016-1-PLOl-KA202-026754 "Agro elearning - rolnictwo precyzyjne z elemęntami geoinformatyki" realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - [DOC]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - [DOC]
KA2 - Karta czasu pracy - [XLSX]Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 08.01.2017

Transport
08 Stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu na potrzeby 2 motlilności zagranicznych, 4-tygodniowych praktyk dla 42 osób (2 x 21 osób), w ramach projektu "Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu' finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu : 2016-1-PL0l-KAl02-024672.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Wzór umowy - [DOC]Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 08.01.2017

Organizacja mobilności
08 Stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa turystyczna polegająca na organizacji mobilności zagranicznej dla 42 osób w Grecji, w ramach projektu "Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu" finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu : 2016-1-PL0l-KAl02-024672.

Więcej informacji:
Pelna treść zapytania ofertowego - [PDF]
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - [DOCX]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - [DOC]
Wzór umowy - [DOC]Kontakt

Zapraszamy do kontaktu zarówno telefonicznego jak i osobistych odwiedziń w biurze!

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
AGROPLUS+

  • siedziba:10-959 Olsztyn, ul. Towarowa 9/15
  • tel.:89 534 44 50
  • fax.:89 532 01 07
  • kom.:664 448 937
  • email: biuro@agroplus.pl
  • www: www.agroplus.pl

  • KRS: 0000243025
  • NIP: 7393523482