Responsywny Tytuł

witamy w agroplus+

CENTRUM OBSŁUGI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

O nas

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie

jest organizacją pozarządową działającą od 2005 r. zrzeszającą przedstawicieli nauki, samorządów lokalnych, instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (w tym doradców rolniczych, właścicieli firm zajmujących się konsultingiem). 
W skład Stowarzyszenia wchodzą osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, kompetencje oraz doświadczenie do prowadzenia działalności w formie Stowarzyszenia. Zatrudniona w Stowarzyszeniu kadra posiada odpowiednie i udokumentowane kwalifikacje zawodowe.

Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie jest doradztwo związane
z aplikowaniem o środki unijne. Stowarzyszenie od początku swojego istnienia do chwili obecnej zrealizowało szereg projektów o zasięgu krajowym
i  międzynarodowym, finansowanych ze środków UE. Celem Stowarzyszenia jest również wdrażanie idei kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego oraz prowadzenie działalności szkoleniowej. Stowarzyszenie realizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Stowarzyszenie jest również beneficjentem funduszy unijnych jako realizator projektów. Stowarzyszenie umożliwia uzyskanie, uzupełnienie
lub poszerzenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 

 

Stowarzyszenie jest uprawnione do realizacji odpowiednich szkoleń w oparciu o Certyfikat jakości usług – Certyfikat ISO 9001:2015 numer 4800712 
z dnia 28.11.2023 r. oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych numer 2.28/00122/2020 z dnia 06.11.2020 r. Stosujemy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) numer DEKRA/SUS/000884/1 z dnia 24.06.2024 r.  

 

Do zadań Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich należy organizacja i prowadzenie szkoleń/kursów w następujących formach: kursy językowe, kursy i szkolenia aktywizujące, szkolenia dla kandydatów na doradców rolnośrodowiskowych, kursy i szkolenia branżowe.
Wszystkie szkolenia/kursy prowadzone są w oparciu o programy autorskie i/lub certyfikowane programy zaakceptowane przez jednostki certyfikujące. 
Grupą docelową są uczniowie szkół, studenci, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, rolnicy.

 

Podsumowując dotychczasową aktywność Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich należy podkreślić, że odniesiono znaczne sukcesy w wspieraniu naszych klientów podczas ubiegania się o środki unijne.

Partnerzy

Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich

Biosfera

Agroexpert

Jednostka Certyfikująca eCO2

Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki

Fundacja Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji

Polska Agencja Energetyczna

Aktualności

Szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie zaprasza na szkolenie podstawowe w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin (IPR)  – Rośliny rolnicze, które upoważnia rolników do otrzymania dodatkowych dopłat  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

 

Terminy najbliższych szkoleń:

20.06.2024 r. – 21.06.2024 r. (czwartek-piątek)

28.06.2024 r. – 29.06.2024 r. (piątek-sobota)

06.09.2024 r. – 07.09.2024 r. (piątek-sobota)

20.09.2024 r. – 21.09.2024 r. (piątek-sobota)

 

Miejsce: Olsztyn

Szkolenie podstawowe: 16 godzin

 

Program szkolenia zawiera:
1) Przepisy prawne w zakresie IPR;
2) Planowanie i organizację IPR;
3) Pielęgnację gleby po wykonaniu zasiewów;
4) Nawożenie integrowanych upraw rolniczych;
5) Ochronę upraw rolniczych przed chorobami, szkodnikami;
6) Środki ochrony roślin a ochronę środowiska;
7) Bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
8) Techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin;
9) Sposoby dokumentowania prowadzonych działań w uprawach zgodnie z wymaganiami IPR;
10) Kontrolę IPR. 

 

Udział w szkoleniu jest odpłatny: 400 zł/os.

Po ukończeniu szkolenia i zdanym egzaminie będą wydawane zaświadczenia.


Pytania i zgłoszenia prosimy kierować do Pani Anny Kamińskiej pod numerem telefonu: 537 245 241 lub pod adresem e-mail: ania@agroplus.pl

Dotacja dla przedsiębiorców z branży HoReCa

Dotacja dla przedsiębiorców z branży HoReCa w celu rozszerzenia lub zmiany profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

 1. inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak: 
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku
   z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów
   w sektorze, w którym prowadzona jest działalność oraz
 1. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 2. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

Ile można otrzymać?

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 540 000,00 zł 

Dofinansowanie do 90% 

Szkolenia

Szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie zaprasza na szkolenie podstawowe w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin (IPR)  – Rośliny rolnicze, które upoważnia rolników do otrzymania dodatkowych dopłat  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

 

Miejsce: Olsztyn

Szkolenie podstawowe: 16 godzin

 

Program szkolenia zawiera:
1) Przepisy prawne w zakresie IPR;
2) Planowanie i organizację IPR;
3) Pielęgnację gleby po wykonaniu zasiewów;
4) Nawożenie integrowanych upraw rolniczych;
5) Ochronę upraw rolniczych przed chorobami, szkodnikami;
6) Środki ochrony roślin a ochronę środowiska;
7) Bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
8) Techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin;
9) Sposoby dokumentowania prowadzonych działań w uprawach zgodnie z wymaganiami IPR;
10) Kontrolę IPR. 

 

Udział w szkoleniu jest odpłatny: 400 zł/os.

Po ukończeniu szkolenia i zdanym egzaminie będą wydawane zaświadczenia.

 

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować do Pani Anny Kamińskiej pod numerem telefonu: 537 245 241 lub pod adresem e-mail: ania@agroplus.pl

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu zarówno telefonicznego jak i osobistych odwiedzin w biurze!

Stowarzyszenie Doradców

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pola wyboru

AGROPLUS 2024